فن سرور اچ پی DL180 G6 Fan

شماره فنی قطعه :

519199-001
فن سیستم سرور  DL180 G6فن دستگاهی است که با حرکت و چرخش پره ها هوای تازه ای ایجاد می کند و باعث به وجود آمدن جریان هوای جدیدی می شود. وظیفه فن در کل خنک نگهداشتن دستگاه و ایجاد هوای مطبوع می باشد.این فن در سرور ها کارایی داشته و مانع گرم شدن هوای داخل آن می شود. فن سرور از تجهیزات سرور می باشد.
فن سرور اچ پی DL180 G6 Fan