هیت سینک سرور اچ پی DL360 G9 Heatsink screw down standard

شماره فنی قطعه :

775403-001
هیت سینک در کنار هر منبع حرارتی که قرار بگیرد به شرط مچ شدن یا اتصال مناسب با آن منبع ، میتواند حرارت تولید شده را از منبع گرفته ، جذب بدنه خود کند و این حرارت را به تدریج از خود تخلیه کند . هیت سینک سرور جزیی از قطعات سرور می باشد.
هیت سینک سرور اچ پی DL360 G9 Heatsink screw down standard